キャム・ニュートンのインスタグラム(cameron1newton) - 9月20日 23時36分


Fröm êvêrÿönê tö whöm hãś bêên gîvên, mūčh wîłł bê rêqūîrêd; ãnd fröm thê önê whöm mūčh hãś bêên êntrūśtêd, êvên mörê wîłł bê dêmãndêd" (Łūkê 12:48)
Øvêr thê pãśt 8 ÿêãrś, Ï hãvê hãd thê płêãśūrê öf gîvîng bãčk tö mÿ čömmūnîtÿ thröūgh mÿ 7v7 prögrãm #C1N @camnewton7v7. ₩îth thîś prögrãm, Ï tãkê śömê öf thê töp hîgh śčhööł föötbãłł płãÿêrś în thê śöūthêãśt ãnd čömpêtê ãčröśś thê nãtîön .Thîś prögrãm gîvêś mê thê öppörtūnîtÿ tö înśpîrê thê nãtîön'ś bêśt płãÿêrś ãnd bê ãn öūtłêt för thêm whîłê črêãtîng ūnförgêttãbłê êxpêrîênčêś öūtśîdê öf thêîr pãrêntś ãnd čöãčhêś .
Łãśt ÿêãr, Ï hãd thê płêãśūrê öf čöãčhîng śömê śpêčîãł ÿöūng mên ãnd wãtčhîng thêm gröw fröm böÿś tö mên . ₩hîłê ön thîś jöūrnêÿ , îtś bêên ãmãżîng tö döčūmênt êvêrÿ mömênt tö trūłÿ śhöw höw śpêčîãł thêÿ ãrê. #BlessTheBabies îś ã śêrîêś thãt döčūmêntś thê łîvêś öf thrêê ÿöūng mên Jãdön Hãśêłwööd, Jūãn ₽öwêłł ãnd Gêörgê ₽îčkênś ãś thêÿ trãnśîtîön fröm hîgh śčhööł tö thê nêxt łêvêł.

Tūnê în ön @playerstribune @facebook @iconicsaga @camnewton7v7
[BIHAKUEN]UVシールド(UVShield)

>> 飲む日焼け止め!「UVシールド」を購入する

32,370

689

2019/9/20

キャム・ニュートンを見た方におすすめの有名人

キャム・ニュートンの人気のインスタグラム